Tantra – probuzení vnitřní síly

(článok vyšiel v časopise JÓGA DNES červenec/srpen 2017)

„Tantra je základem nové lidské bytosti, vědeckým i duševním, milostným i meditativním, hlubokým i sexuálním, který svou energií dopomáhá vytvořit život blízký ráji na Zemi.” OSHO

Slovo tantra má v sanskrtu několik významů. Nejstarším významem je jakási látka, tkáň či osnova, která předpokládá přítomnost dvou kosmických principů, mužského a ženského, které na sebe vzájemně působí, a tak vytvářejí a udržují celé stvoření, jako neustálý a nikdy nekončící proces.

Tantra jako cesta k osvícení

Tantra je také způsob, cesta nebo metoda, která nás vede za hranice běžného chápání, k transformaci vědomí. Tantra není náboženství, ale spíše nauka či filozofie, která je otevřena každému člověku jakéhokoli vyznání. Nepředkládá žádné předem dané dogmatické pravdy, ale naopak nabízí různé metody a techniky, které lidi vedou k objevení jejich vlastní pravdy. Tantra věří, že každý má svou vlastní cestu, která ho dovede k cíli, kterým je stav osvícení, nirvány, osvobození (mókša).

První písemný záznam o tantře je známý díky učení osvíceného mistra Šivy, který žil v Indii před 5000 lety. Šiva přinesl 112 metod meditací, díky kterým je možné vstoupit do oblasti nadvědomí. Některé z nich zahrnují sexuální akt jako cestu k spirituálnímu osvobození. Láska a sex jsou v učení tantry vnímány jako přirozená součást duchovního života a lidské tělo jako nástroj k dosažení nejvyššího stavu vědomí. Šiva je v Indii dodnes uctíván jako božstvo a jeho symbol lingam (fyzická forma mužských genitálií), spolu se ženským symbolem jóni, jsou považovány za posvátné.

Tantra je myšlenkový proud, hledající úplné osvobození a uvědomění si sebe sama na všech úrovních. Celé univerzum ve všech jeho projevech chápe jako jeden celek. Bůh je ve všem, co stvořil a proto vše je božské, nic nelze považovat za nečisté či nehodné. Fyzické tělo je vnímáno jako chrám a touha jako most vedoucí k potěšení, meditaci a duševní extázi. Učení tantry je v souladu s přírodními zákony. Neurčuje, co je dobré a co špatné, vnímá jen, co je přirozené a tedy správné. Člověka, který si tuto cestu zvolí, vede k osvobození od všech pout, bolestí a omezení na úrovni těla i mysli. Hledající postupně nachází sebe sama ve svém vnitřním, skutečném já (átma) a nenechá se svést mylnými představami o vlastní osobnosti pramenícími z ega (ahamkára).

Život lze přežít dvěma způsoby – buď v harmonii se svým okolím a přírodou, s láskou, pozitivním pohledem na svět a přijetím toho, co je, nebo naopak v odloučení, odtržení se od samotné existence, osamělosti a neustálém boji. Tantra nám radí zvolit si první cestu, neboť jedině ta vede k šťastnému, radostnému a naplněnému životu.

Šiva a Šaktí – prvotní spojení

V univerzu je vše propojené s prvotní božskou energií, kterou nazýváme různými jmény – Jsoucno, Tao, Jedno či Absolutno. Na to, aby se tento božský proud energie mohl manifestovat v hmotném světě, rozdělil se na dva protichůdné póly – mužský a ženský princip, jin a jang, Šiva a Šaktí. Šiva je mužské božstvo, které představuje ducha a vědomí. Aby mohl jednat, potřebuje tvůrčí energii, reprezentovanou ženským božstvem Šaktí. Celé stvoření vznikne spojením těchto dvou principů, pozitivního a negativního aspektu jsoucna. Toto spojení protikladů je v neustálé rovnováze – jako muž a žena, slunce a měsíc, den a noc, léto a zima.

Sexualita je v tantře hluboce uctívána, neboť je ztělesněním tvůrčího aktu. Milostné spojení muže a ženy je považováno za rituál, vzdávající úctu božskému spojení prvotních energií. V tomto rituálu muž představuje boha Šivu (mužský princip) a žena bohyni Šaktí (ženský princip), která je v tantrických textech známá také pod jmény Déví, Durga, Kálí, Párvatí, Uma, Satí, Padma, Čandí, Tripurasúndarí a mnoha jinými.

Tantra učí, jak můžete sami v sobě objevit a procítit obě polarity. V každém člověku je jin i jang, důležité však je, aby byly v rovnováze. Kontakt s vaším skutečným Já vás zavede ke zdroji vaší vnitřní síly, kterou když se naučíte ovládat, váš život získá úplně jiný rozměr. Spojení vnitřního muže a vnitřní ženy připraví oba partnery na nové duchovní povznesení a jejich vědomí se otevře hlubokým úrovním blaženosti a jednoty.

Tantrická proměna

Když začnete praktikovat tantru, ovlivní to váš pohled na život, sexualitu, partnerské vztahy i spiritualitu. Díky tantrickým cvičením začnete milovat všechny stránky života a naplno se oddáte novému dobrodružství. Váš vnitřní plamen se rozhoří a spálí všechny pochybnosti, strach a obavy, které vám dříve bránily žít naplno. Tantrická proměna se dotýká celé vaší bytosti na všech úrovních – fyzické, energetické, psychické, mentální i duchovní. Díky ní získáte dostatek síly a sebedůvěry na vyjádření toho, kým opravdu jste.

Guillermo Ferrara ve své knize Tantra, cesta ke skryté vnitřní síle a skutečné slasti říká: „Oprostíte se od všech pout, pocítíte svobodu, příval pozitivní kreativity, chuť prožívať život se vším všudy. Budete se smát, tančit, radovat a vychutnáte si život o schůdek výše na stupínku žití. A co je hlavní – s pomocí tantry můžete dosáhnout duševního osvícení kdykoli!“

Tantrická cesta k osvobození duše od fyzického těla a cyklu znovuzrození (samsára) vede právě přes tělo a fyzické smysly. Rituální sexuální akt (maithuna) je vnímán jako sádhana, duchovní praktika, podobně jako meditace nebo modlitba. Jeho cílem je probuzení hadí energie kundalini, která spí v oblasti první čakry. Tento energetický had pak začne stoupat po hvězdném pilíři (sušumně) podél páteře až k vrcholu hlavy, kde se spojí s čistým vědomím. Komu se to podaří, ten zažije stav božské extáze – samádhi.

Pohlavní akt je v tantře jedním ze způsobů meditace. Jeho základem je vnitřní jiskra, která zapálí oheň a naším úkolem je tento oheň udržovat, aby nevyhasl. V první sútře říká Šiva své manželce Déví: „Během sexuálního styku nepřestávej udržovat planoucí oheň, abys nepoznala pouhé doutnající uhlíky.“

Principem je vytvoření určitého rytmu, kruhu bez začátku a konce. Tak se oba partneři stanou jednou vlnou energie a jejich těla i duše splynou v jedno.

Tantrické zásady

I když se tantra neřídí žádnými pravidly ani zákony, uchovává určité vzory, které pokud budete aplikovat, pomohou vám obohatit váš život.

 • Buďte upřímní a přirození.
 • Žijte nespoutaně a naslouchejte svému srdci.
 • Nechtějte ovládat, ale nechte věci běžet.
 • Oslavujte život, buďte vděční za každý nový den a užívejte si ho.
 • Žijte svobodně, jak vám radí vaše srdce, a ne zažitá pravidla a zákazy.
 • Zvyšujte svou vnitřní energii.
 • Meditujte způsobem, který vám nejvíce vyhovuje.
 • Žijte v jednotě mezi tím, co si myslíte a tím, co cítíte.
 • Buďte otevření vesmíru a vnímejte naplno.
 • Soustřeďte se na přítomnost, nežijte v minulosti ani v budoucnosti.
 • Využijte energii k vyjádření vlastní kreativity.
 • Vnímejte sex jako spojení dvou bytostí v jednu.